دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
اندر خواص سیب زمینی
نویسنده : سعیده - ساعت ٢:٥٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٤
 

 

آورده اند که سیب زمینی را خواصی بسیار است ، در دیزی همدم نخود است و در خوابگاه همدم دانشجوی گرسنه! از دیر زمان در بازار عجم قیمتش در نوسان و گهی نایاب گشتی و گهی از فرط فراوانی به نابودی محکوم. تا بدانجا که زیست محیط را آلوده کردندی و بوی تعفنش مردم چندین دیار را آزردی.

رعیت بیچاره نیز مفلس گشتی و سالی دیگر سیب زمینی نکاشتی. القصه حاکمی که در مردم داری شهره خاص و عام و همیشه در حال سرکشی به قصبات و بلاد فراموش شده بود و زین سو کمتر در دارالحکومه جلوس کردندی ، صدرالعظم را دستور فرمود که در ایام فراوانی ، سیب زمینی اضافی از رعیت خریداری و مردم را بهره مند ساخته و به رایگان در بین مردم و رعیت توزیع نمایند.

این داستان بگذشت تا زمان رجوع دارالحکومه به رای مردم فرا رسید. آنانی که هوس جلوس در دارالحکومه داشتندی ولی طرحی در خور برای اداره ملک و رعیت نداشتی ، سیب زمینی را خاصیتی دیگر آمد که درک آن برای مردم سایر بلاد دشوار آمدی ، ولی وقتی شرح ماجرا برای آنان حکایت کردندی ، آنها نیز بر هوش و فراست طالبان جلوس در دارالحکومه احسنت گفتی و ادراک آن خاصیت جدید سیب زمینی آسان آمد.

در مجالسی که شرح چگونگی اداره امور ملک و رعیت می رفت و علما و طلابی چند گرد آمده بودند ، هرگاه قافیه به تنگ آمدی ، سیب زمینی به فریاد رسیدی و در بحث و جدل انحراف حاصل گشتی و نقصان علم و دانش آن طالبان جلوس در دارالحکومه پنهان گشتی. اینچنین بود که سیب زمینی را خاصیتی دیگر آمد.