دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
کائولن و کاهش آفتاب سوختگی انار/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

کائولن آفتاب سوختگی انار را کاهش می دهد

See purchase options

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش کاهش ضایعات ناشی از آفتاب سوختگی محصول انار در جنوب غربی اسپانیا بود. در این منطقه دمای هوای تابستان ممکن است حتی تا بیش از 45 درجه سانتی گراد برسد که باعث آسیب آفتاب سوختگی به میوه ها می شود و موجب از دست رفتن بیش از 40% محصول کل می گردد. داده های آزمایش در طول 2 سال متوالی جمع آوری شد. Surround® WP، محصولی متشکل از کائولن تصفیه و فرایند شده، از اواسط ماه جون تا اوایل آگوست، 4 مرتبه در فواصل 2 تا 3 هفته ای روی تمامی سطح سایه انداز گیاهان و میوه ها محلول پاشی شد. در محلول پاشی اولیه، محلول 5% و در سه مرتبه ی دیگر محلول 5/2% به کار رفت. پوشش سفید رنگ حاصل، دمای سطحی میوه ها و برگها را تا حد قابل ملاحظه ای کاهش داد. (به ترتیب تا 9/4 و 5/2 درجه سانتی گراد). آسیب ناشی از آفتاب سوختگی میوه ها کاهش پیدا کرد؛ در جمعیت شاهد (تیمار نشده) آفتاب سوختگی میوه به 9/21 % و در میوه های تیمار شده با Surround® WP به 4/9 % رسید.

 

کلمات کلیدی:
آفتاب سوختگی، تنش دمایی، Punica granatum

منبع:

Scientia Horticulturae
Volume 100, Issues 1–4, 19 March 2004, Pages 349–353

P Melgarejoa, J.J Martı́neza, Fca Hernándeza, R Martı́nez-Fonta, P Barrowsb, A Erezc, ,
a Departamento de Producción Vegetal y Microbiologı́a, Escuela Politécnica Superior, Universidad Miguel Hernández.Ctra, De Ben Km. 3’2, 03312 Orihuela, Alicante, Spain
b Engelhard Corporation, 101 Wood Avenue, P.O. Box 770, Iselin, NJ 08830-0770, USA
c The Volcani Center, Institute of Horticulture, P.O. Box 6, Bet-Dagan 50250, Israel

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


Kaolin treatment to reduce pomegranate sunburn

Abstract

The aim of this study was to reduce pomegranate losses due to sunburn in south-western Spain. Summer temperatures may rise above 45 °C, resulting in sunburn damage to the fruits, which may inflict losses of up to 40% of the total yield. Data were obtained in two consecutive years. Surround® WP, a product comprising processed, refined kaolin, was sprayed over the whole canopy and fruits four times at 2–3-week intervals from mid-June to early August, the first application at 5% and the other three at 2.5%. The resulting white coating significantly reduced fruit and leaf surface temperatures relative to the control by averages of 4.9 and 2.5 °C, respectively. Sunburn damage of fruits was reduced from 21.9% in untreated control to 9.4% in the Surround WP-treated fruits.

 

Keywords
Punica granatum; Surround; Heat stress

Scientia Horticulturae
Volume 100, Issues 1–4, 19 March 2004, Pages 349–353
P Melgarejoa, J.J Martı́neza, Fca Hernándeza, R Martı́nez-Fonta, P Barrowsb, A Erezc, ,
a Departamento de Producción Vegetal y Microbiologı́a, Escuela Politécnica Superior, Universidad Miguel Hernández.Ctra, De Ben Km. 3’2, 03312 Orihuela, Alicante, Spain
b Engelhard Corporation, 101 Wood Avenue, P.O. Box 770, Iselin, NJ 08830-0770, USA
c The Volcani Center, Institute of Horticulture, P.O. Box 6, Bet-Dagan 50250, Israel

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423803001687
+