دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
اثر سایه ی القا شده با پوشش کائولن بر قهوه/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ۱۱:۱٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

بررسی برخی جنبه های کیفیت، رشد، عملکرد و عناصر غذایی درختان قهوه که در منطقه ی هاوایی، در شرایط سایه روییده اند

 

چکیده ی مقاله:

در دو منطقه ی هاوایی، یکی منطقه ای با شرایط سخت اقلیمی Kunia و دیگری با شرایط ایده آل Kona ، بین درختان قهوه ی عربی با نام علمی Coffea arabica L.  که در نور آفتاب روییده بودند با قهوه های رشد کرده در سایه مقایسه ای صورت گرفت. هر کدام از درختان رشد کرده در سایه، زیر درجات مختلفی از پارچه های مشکی و زرورق های فویل مانند آلومینیومی، زیر سایه ی درختان macadamia یا زیر لایه ای از اسپری کائولن قرار داشتند. سایه دهی اثر سوء محسوسی بر کیفیت اورگانولپتیکی نداشت. از نظر آماری، سایه دهی موجب تغییر در میزان عملکرد شده است به طوری که به نظر می رسد در تیمار های سایه ی درختان macadamia با ضریب نفوذ نور 16% و در زیر پوشش کائولن با 9/19% نفوذ نور در مقایسه با درختانی که در همان محل در نور کامل رشد کرده بودند، با افزایش میزان سایه، یک روند خطی منفی و نامطلوب مشاهده شده است.

احتمالا عدم وجود تفاوت فاحش بین نتایج تیمار سایه ی حاصل از پارچه و نور کامل به این دلیل است که در تکرار های مختلف آزمایش ها میزان عملکرد به هیچ وجه یکنواخت نبوده و تنوع زیادی بروز کرده است. در تیمار های سایه، اندازه ی دانه ها اندکی متفاوت بوده است. درصد دانه های معیوب و شکسته هم در تیمار های منطقه ی Kunia تغییر قابل توجهی را نشان نمی دهد. در  منطقه ی Kona نیز اندازه ی دانه ها و خواص آنها هیچ تغییری نکرد. سایه دهی دمای سطح برگ را کاهش می دهد و سطح مخصوص برگ را افزایش می دهد اما به طور کلی روی رشد جوانه های جانبی اثری ندارد. غلظت عناصر غذایی در برگها در تیمار های مختلف متفاوت بوده است.

 

منبع:

Scientia Horticulturae
Volume 128, Issue 2, 18 March 2011, Pages 152–158

Shawn Steimana, , ,
Travis Idolb,
H.C. Bittenbendera,
Loren Gautzc
a Tropical Plant and Soil Sciences, University of Hawai‘i at Mānoa, 3190 Maile Way, Honolulu, HI 96822, United States
b Natural Resources and Environmental Management, University of Hawai‘i at Mānoa, 1910 East-West Rd, Honolulu, HI 96822, United States
c Molecular Biosciences and Bioengineering, University of Hawai‘i at Mānoa, 1955 East-West Rd, Honolulu, HI 96822, United States

 

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب 


Shade coffee in Hawai‘i – Exploring some aspects of quality, growth, yield, and nutrition

Abstract

In a harsh (Kunia) and an ideal (Kona) growing region of Hawai‘i, sun grown Coffea arabica L. was compared to coffee shaded with varying degrees of black and aluminized shade cloth, macadamia trees, and a novel, spray-on shade composed mostly of kaolin. Shading did not appreciably affect organoleptic quality. Shading resulted in statistically different yields in the macadamia (16% of sun) and kaolin (199% of sun) treatments in the second year compared to full sun treatments in their respective locations, although a negative, linear trend was observed with increased shading.
The lack of significant differences in yields between the shade cloth and sun treatments was likely a result of large yield variation among replicates. Bean sizes differed little between shade treatments and the percentage of defects and broken beans were generally not significantly different among the treatments in Kunia. Kona bean sizes and characteristics were not different. Shading reduced surface leaf temperatures and increased specific leaf area but generally did not affect lateral nodal growth. Leaf nutrient concentration differed between treatments.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423811000161
+