دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
کائولن و تعرق بوته ی چای/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٠
 

عوامل کنترل کننده ی تعرق بوته های بالغ چای رشد کرده در فضای آزاد و رابطه ی آن بر میزان عملکرد

چکیده ی مقاله:

 

انگیزه ی این آزمایش تعیین عوامل مؤثر بر نرخ تعرق بوته های بالغ چای (با نام علمی Camellia sinensis L) تکثیر شده به شیوه ی غیر جنسی و تخمین کارایی تعرق آنهاست. برای اندازه گیری نرخ تعرق گیاهان چای دارای کانوپی گسترده و کاشته شده در فضای آزاد دشت های منطقه ی Talawakelle سریلانکا از تکنیک دمای ضربانی heat pulse technique در بازه زمانی اول ژانویه تا 19 فوریه سال 1997 استفاده شد. از تیمارهای سایه و آبیاری برای تعیین اثرات محتوای آب خاک (S) و میزان تشعشع بر نرخ تعرق بهره گرفته شد.

تنها زمانی نرخ تعرق در حد جزئی پایین می آید که (S) از حد ظرفیت مزرعه (44%) کمتر شود و به 33% برسد. با وجود این، زمانی که (S) زیر 33% باشد نرخ تعرق به سرعت سقوط می کند و از 6/1 به 71/0 به ازای یک گیاه در یک روز در 15% S می رسد. وقتی که S نزدیک ظرفیت مزرعه بود حداکثر نرخ تعرق (53/0 تا 93/0 به ازای هر گیاه در ساعت) بین 1000 تا 1500 ساعت رخ می داد. حداکثر مقدار مربوطه وقتی که S نزدیک نقطه ی پژمردگی دائم ( 5/1- مگاپاسکال پتانسیل ماتریکس) قرار داشت به ازای هر گیاه در ساعت برابر بود با 27/0 تا 53/0.

به همان نسبت که تشعشع در طیف تابش های مورد آزمایش کم می شود، تعرق هم به صورت خطی و با نسبت 031/0 (به ازای هر بوته در روز در یک درصد کاهش تشعشع خورشید) کاهش پیدا می کند (از 100 تا 15 درصد تابش کامل نور خورشید). نرخ تعرق روزانه ی بوته های چای (42/0 تا 07/1  به ازای هر بوته در روز) که زیر سایه ی طبیعی درخت Grevillea robusta قرار دارند به طور قابل ملاحظه ای کمتر از همین پارامتر در بوته های چایی بوده است که آزادانه در نور مستقیم قرار دارند (511/3 به ازای یک بوته در روز). محلول پاشی با یک عامل کائولینی ضد تعرق، دمای کانوپی بوته را به خصوص در ساعات میانی روز تا میزان 4-2 درجه سانتی گراد پایین می آورد. علاوه بر این کائولن تعرق را در یک دوره ی 1000 تا 1500 ساعته در حد جزئی کم می کند. کارایی تعرق (TE) 737/9 کیلوگرم در هکتار مزرعه چای به ازای هر میلی متر آب تعرق شده است. ثابت شده است که رابطه بین عملکرد کل ماده خشک  چای و نسبت بین تعرق و مقدار متوسط کسری فشار بخار هم با ثابت تناسب 9/6 (گرم بر کیلوگرم کیلوپاسکال g kg−1 kPa) به صورت خطی است.

کلمات کلیدی:
چای، تعرق، روش دمای ضربانی، تشعشع، آبِ خاک

منبع:
Agricultural and Forest Meteorology
Volume 103, Issue 4, 1 July 2000, Pages 375–386
A Anandacoomaraswamya,
W.A.J.M De Costab, , , H.W Shyamaliea, G.S Campbellc
a Tea Research Institute, St. Coomb’s Estate, Talawakelle, Sri Lanka
b Department of Crop Science, Faculty of Agriculture, University of Peradeniya, Peradeniya 20400, Sri Lanka
c Decagon, Pullman, WA, USA

 

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


Factors controlling transpiration of mature field-grown tea and its relationship with yield

Abstract
The objective of this experiment was to determine the factors influencing the transpiration rates of mature, clonal tea (Camellia sinensis L.) and estimate its transpiration efficiency. The heat pulse technique was used to measure transpiration rates of tea plants growing in the field as part of extensive canopies at Talawakelle, Sri Lanka during the period between 1 January and 19 February 1997. Irrigation and shading treatments were used to determine the influence of soil water content (S) and irradiance on transpiration rate.
The transpiration rate declined only slightly when S decreased from field capacity (44%) to 33%. However, when S declined below 33%, the transpiration rate showed a rapid decline from 1.6 to 0.7 l per plant per day at 15% S. When S was near field capacity, maximum transpiration rates of 0.53–0.93 l plant−1 h−1 occurred between 1000 and 1500 h. The corresponding maxima when the S was near permanent wilting point (i.e. at −1.5 MPa matric potential) were 0.27–0.53 l plant−1 h−1.
Transpiration decreased linearly with decreasing irradiance throughout the range of radiation levels tested (i.e. from 100 to 15% of full sunlight) at a rate of 0.031 l per plant per day per % reduction in solar irradiance. The daily transpiration rates of tea plants (0.42–1.07 l per plant per day) under the natural shade of Grevillea robusta were considerably lower than the value of tea plants in the open, 3.511 l per plant per day. Spraying of an antitranspirant, Kaolin, decreased canopy temperature by 2–4°C and especially around mid-day. Kaolin also decreased transpiration slightly during the period between 1000 and 1500 h. Transpiration efficiency (TE) was 9.637 kg ha−1 (made tea) mm−1 of water transpired. The relationship between total dry matter yield and the ratio between transpiration and mean saturation vapour pressure deficit also was linear with a proportionality constant of 6.9 g kg−1 kPa.

Keywords:
Tea; Transpiration; Heat pulse method; Irradiance; Soil water
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168192300001349

+