دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
اثر کائولن بر ترکیبات فرّار انگور/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ٧:۳۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱
 

اثر کاهش آبیاری (آبیاری کسری) و لایه ی نازک ذرات کائولن روی ترکیبات فرّار انگور Merlot (با نام علمی Vitis vinifera L.)

See purchase options

چکیده مقاله:

 

تاثیر آبیاری کسری و ذرات بازتاب دهنده ی برگی بر پایه ی کائولن (PF) روی ترکیبات انگور به خصوص ترکیبات فرّار آن در انگور نوع Merlot طی 2 فصل رشد در اقلیم نیمه خشک جنوب غربی آیداهو (امریکا) بررسی شد. برپایه ی میزان تبخیر تعرقی (ETc) که در زمان توسعه ی میوه تخمین زده شده بود مقادیر مختلف آب در اختیار بوته های مو قرار داده شد. روی نیمی از درختچه های مو کاشته شده در هر قطعه زمین ِ آبیاری، پوشش لایه ی نازکی از ذرات به کار رفت. ترکیبات فرّار آزاد و پیوسته ی انگورها با روش عصاره گیری ارتعاش قالب جذبی stir bar sorptive (کروماتوگرافی گازی) و اسپکترومتری جرمی (SBSE–GC–MS) بررسی شد.

هر سال به علت استرس خشکی شدید در بوته های مو، غلظت ترکیبات C6 آزاد (هگزانال،  ترانس-2-هگزانال و 1-هگزانول) کاهش یافت و الکل های ترپنی پیوسته (نرول و جرانیول) و ترکیبات C13-norisoprenoids (از جمله -damascenone, 3-hydroxy-β-damascenone, 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene, and 3-oxo-α-ionol) افزایش پیدا کرد. غلظت C13-norisoprenoids و فرم پیوسته ی نرول و جرانیول، با غلظت هایشان در مشروب انگورهای مربوطه کاملا مرتبط و همبسته بوده است. در انگور، کاربرد لایه های پوششی ذرات، حداقل تاثیر را بر ترکیبات فرّار آزاد و پیوسته دارد و هیچ تاثیر برهم کنشی بینی آبیاری کسری و پوشش های لایه ی ذرات مشاهده نشد؛ گرچه کاربرد یک لایه ذرات پوششی، مقدار کل آنتوسیانین میوه ها را افزایش داد.

منبع:

Food Chemistry
Volume 134, Issue 2, 15 September 2012, Pages 841–850

Jianqiang Songa, b,
Krista C. Shelliec,
Hua Wanga,
Michael C. Qianb, ,
a Northwest A & F University, Yangling, Shaanxi 712100, China
b Department of Food Science & Technology, Oregon State University, Corvallis, OR 97331, USA
c Agricultural Research Service, Horticultural Crops Research Laboratory, US Department of Agriculture, 29603 U of I Lane, Parma, ID 83660, USA

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


Influence of deficit irrigation and kaolin particle film on grape composition and volatile compounds in Merlot grape (Vitis vinifera L.)

Abstract

The effect of deficit irrigation and a kaolin-based, foliar reflectant particle film (PF) on grape composition and volatile compounds in Merlot grapes was investigated over two growing seasons in semi-arid, south-western Idaho. Vines were provided with differential amounts of water based on their estimated crop evapotranspiration (ETc) throughout berry development, and particle film was applied to half of the vines in each irrigation main plot. Free and bound volatile compounds in grapes were analyzed using stir bar sorptive extraction–gas chromatography–mass spectrometry (SBSE–GC–MS).
The concentrations of free C6 compounds (hexanal, trans-2-hexenal, and 1-hexanol) decreased, and bound terpene alcohols (nerol and geraniol) and C13-norisoprenoids (β-damascenone, 3-hydroxy-β-damascenone, 1,1,6-trimethyl-1,2-dihydronaphthalene, and 3-oxo-α-ionol) increased in berries each year in response to severity of vine water stress. Concentrations of C13-norisoprenoids and bound forms of nerol and geraniol were positively correlated with their concentrations in the corresponding wines. Particle film application had minimum effect on free and bound volatile composition in the grapes, and there was no interactive effect between particle film and deficit irrigation. However, particle film application enhanced the total amount of berry anthocyanins.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814612004086?np=y
+