دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
کائولن و آفتابسوختگی میوه سیب/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ٧:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱
 

کیفیت برداشت و پس از برداشت میوه ی سیب تیمار شده با پوشش لایه نازک کائولن در باغهای آفریقای جنوبی

 
چکیده ی مقاله:
آفتاب سوختگی سیب در منطقه ی دماغه ی غربی افریقای جنوبی حتی می تواند تا 50% منجر به کاهش عملکرد شود. استفاده از پوشش لایه ای نازک از ذرات بر پایه کائولن (Surround® WP) قابلیت بازتابش سطحی برگ و میوه را افزایش داده و بنابراین به طور بالقوه می تواند جذب گرما و آفتاب سوختگی را کاهش دهد. آزمایش هایی در طی سالهای 2003/2002 و 2004/2003 برای ارزیابی کارایی پوشش نازک ذرات کائولن در کنترل آفتاب سوختگی سیب های Smith’, ‘Braeburn’, ‘Fuji’, ‘Royal Gala’  و ‘Cripps’ Pink’صورت گرفت. کیفیت میوه و رسیدگی آن در اتمسفر عادی سردخانه با دمای 5/0- درجه سانتی گراد به مدت یک تا چهار ماه  پایش شد. در گیاهانی که در معرض کائولن قرار گرفته بودند، میزان آفتاب سوختگی در سیب های ‘Granny Smith’ و ‘Fuji’ به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافت. تیمار کائولن رنگ میوه ی سیب های ‘Granny Smith’  و ‘Royal Gala’ را بهبود بخشید و تجزیه و تبدیل نشاسته را در ‘Granny Smith’ هم در زمان برداشت و هم در اوایل دوره ی نگهداری به تاخیر انداخت اما از آن به بعد، تاثیری نداشت. با تیمار کائولن، شیوع بیماری آبکی شدن مرکز میوه سیب (watercore) در زمان برداشت تا حد قابل توجهی کم شد اما در هر دو تیمار این نابسامانی در طی دوره ی نگهداری در سردخانه ناپدید شد. در مقایسه با میوه های محلول پاشی نشده، در هیچ یک از کالتیوار ها هیچ گونه تفاوتی در میزان آنتوسیانین پوست میوه یا غلظت ترکیبات فنولیک مشاهده نشده است.
کلمات کلیدی:
نگهداری در سردخانه، رسیدگی میوه، تنش دمایی، Malus domestica، آفتاب سوختگی، Surround® WP
منابع:
Scientia Horticulturae
Volume 107, Issue 3, 6 February 2006, Pages 271–276
Stephanie J.E. Wanda, , ,
Karen I. Therona,
Johan Ackermanb,
Stephan J.S. Maraisa
a Department of Horticultural Science, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland 7602, South Africa
b Merkaba Agricultural Services, P.O. Box 1657, Somerset West 7129, South Africa

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


Harvest and post-harvest apple fruit quality following applications of kaolin particle film in South African orchards

Abstract

Sunburn on apples in the Western Cape region of South Africa can result in yield losses of up to 50%. Application of kaolin-based particle film (Surround® WP) increases leaf and fruit surface reflectivity, thus potentially reducing heat load and sunburn. Trials were performed during 2002/2003 and 2003/2004 to assess the effectiveness of kaolin particle film in controlling sunburn on ‘Granny Smith’, ‘Braeburn’, ‘Fuji’, ‘Royal Gala’ and ‘Cripps’ Pink’ apples. Fruit quality and ripening were monitored following 1–4 months in regular atmosphere cold storage at −0.5 °C. Sunburn on exposed fruit was significantly reduced in ‘Granny Smith’ and ‘Fuji’. Kaolin treatment improved fruit colour of ‘Granny Smith’ and ‘Royal Gala’, and delayed starch conversion in ‘Granny Smith’ at harvest and during the early storage period but not thereafter. Incidence of watercore at harvest was significantly reduced by kaolin treatment, but this disorder disappeared during cold storage in both treatments. There were no effects on skin anthocyanin or phenolic concentrations in any cultivar compared to unsprayed fruit.

Keywords
Cold storage; Fruit ripening; Heat stress; Malus domestica; Sunburn; Surround® WP

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423805003468
+