دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
کائولن و تنش خشکی زیتون/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ۸:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢۱
 

 اثر مقایسه ای بین گلیسین بتائین، ذرات رس کائولن و آمبیئول بر فتوسنتز، شاخص اسکلروفیلی برگ و جذب گرما در زیتون کالتیوار cv. Chondrolia Chalkidikis تحت شرایط خشکی

 
 


چکیده ی مقاله:

هدف از پژوهشی که پیش رو دارید، بررسی اثر کاربرد خارجی ذرات رس کائولن، گلیسین بتائین و آمبیئول بر روی گیاهان زیتون (Olea europaea L.) که در معرض تنش خشکی قرار داشته اند می باشد. درختان 2 ساله زیتون کالتیوار cv. Chondrolia Chalkidikis که روی پایه ی خودشان بودند (پیوند نشده) و با سه محصول فوق الذکر تیمار شده بودند تحت دو رژیم آبیاری قرار گرفتند؛ یکی آبیاری کامل و دیگری تنش آبی نسبی. خشکی، میزان محتوای نسبی آب (relative water content) ، محتوای حقیقی آب (actual water content) و شادابی برگها را به طور قابل ملاحظه ای کاهش داد و چگالی بافت برگ را بیشتر کرد. نرخ جذب کربن، هدایت روزنه ای و کارایی جذب بی واسطه ی آب نیز تحت شرایط تنش خشکی در حد چشمگیری کاهش پیدا کرد اما میزان CO2  بین سلولی افزایش یافت.

از بین محصولات کاهش دهنده تنش که استفاده شده بود، ذرات رس کائولن هم در مورد گیاهان تحت خشکی و هم در شرایط آبیاری مطلوب، اثر مثبت چشمگیری روی محتوای آب برگ، شادابی، چگالی بافت برگ و دمای برگ داشته است. در گیاهان تحت تنش خشکی، استفاده از گلیسین بتائین و ذرات رس کائولن، در مقایسه با گیاهان شاهد منجر به افزایش نرخ جذب CO2 گردید. علاوه بر این، برگهای تیمار شده با ذرات رس کائولن در شرایط خشکی نرخ جذب روزانه CO2 بالایی را از خود نشان دادند. براساس نتایج این تحقیق، ثابت شده است که ذرات رس کائولن و گلیسین بتائین از میان محصولات استفاده شده، برای کاهش اثرات منفی تنش خشکی بیشترین کارایی را داشته اند.

منبع:

Scientia Horticulturae
Volume 137, 1 April 2012, Pages 87–94

Nikoleta-Kleio Denaxa ,
Peter A. Roussos, ,
Theodoros Damvakaris ,
Vassilios Stournaras
Laboratory of Pomology, Dep. Crop Science, Agricultural University of Athens, Iera Odos 75, Athens 118 55, Greece

متن انگلیسی مقاله در ادامه مطلب


Comparative effects of exogenous glycine betaine, kaolin clay particles and Ambiol on photosynthesis, leaf sclerophylly indexes and heat load of olive cv. Chondrolia Chalkidikis under drought

Abstract

The aim of the present study was to investigate the effects of exogenous application of kaolin clay particles, glycine betaine and Ambiol on olive (Olea europaea L.) plants subjected to drought stress. Two years old self-rooted cv. Chondrolia Chalkidikis olive trees were subjected to two irrigation regimes, i.e. the fully irrigated and the water stressed trees, while they were treated with the three pre-mentioned products. Drought decreased the relative water content, the actual water content and the succulence of leaves significantly, while leaf tissue density was increased. Carbon assimilation rate, stomatal conductance and intrinsic water use efficiency were significantly reduced under drought stress conditions, while intercellular CO2 increased.
Among the alleviating products tested, kaolin clay particles had a significant positive effect on leaf water content, succulence, leaf tissue density and leaf temperature under both drought and well irrigated conditions. Glycine betaine and kaolin clay particles when applied to drought stressed trees, resulted in increased CO2 assimilation rates compared to control. Furthermore, kaolin clay particles treated leaves exhibited high diurnal CO2 assimilation rates under drought conditions. Based on the results of the present study, kaolin clay particles and glycine betaine proved to be the most effective, among the applied products, on alleviating the negative effects of drought stress.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304423812000210
+