دختری از ایران

مرگا به من که با پر طاووس عالمی یک موی گربه ی وطنم را عوض کنم

 
استراتژی های رفع آفتاب سوختگی سیب/چکیده مقاله
نویسنده : سعیده - ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٢٢
 

 آیا اقدامات کنترلی برای کاهش سوختگی میوه بر روی میزان فتوسنتز و هدایت روزنه ای سیب ‘Royal Gala’ اثر منفی دارد؟

 چکیده ی مقاله:

برای بررسی اثر سوء اقدامات به کار رفته در کنترل آفتاب سوختگی میوه از جمله خنک کردن با تبخیر (آب پاشی)، Surround WP و سایه بان توری 20% سیاه رنگ بر روی خواص مرتبط با تبادلات گازهای فتوسنتز در مقایسه با گیاهانی که این تیمارها را دریافت نکردند، در فصل رشد سال 2004/2003 یک پژوهش میدانی روی باغ 5 ساله ی سیب ‘Royal Gala’ (Malus domestica Borkh.) واقع در Stellenbosch آفریقای جنوبی انجام شد. در مقایسه با خنک کردن تبخیری، سایه بان توری به طور قابل ملاحظه ای میزان فتوسنتز کل برگ در میانه ی روز (پارامتر A) را کاهش داد. علاوه بر این، در مقایسه با تیمار های شاهد و خنک کردن تبخیری، سایه بان توری و Surround WP تا حد زیادی هدایت روزنه ای در میانه ی روز (پارامتر gs) را کم کردند. در مقایسه با خنک کردن تبخیری، سایه بان توری و Surround WP نرخ فتوسنتز در نور اشباع را به ترتیب تا 27 و 24 درصد افزایش داند.

نقطه ی جبران نوری و تنفس تاریکی برگهای قرار گرفته در سایه تقریبا یک سوم همین میزان در سایر تیمار ها و 50% کمتر از برگهای شاهد بود. ثابت شده است که در مقایسه با شاهد، سایه بان توری ظرفیت فتوسنتزی برگها را با مکانیزم کاهش حداکثر سرعت کربوکسیلاسیون و کاهش تنفس روزانه (تا حد 70-60%) کاهش می دهد. در مورد پاسخ A و gs به افزایش دما مشاهده شده است که با افزایش دما از 20 تا 30 درجه سانتی گراد تنها افزایش جزئی در A و gs ایجاد می گردد. در تیمار های سایه بان توری و Surround WP ، A در 35 درجه سانتی گراد شروع به افول می کند در حالی که در تیمار خنک کردن تبخیری و برگهای شاهد افول این پارامتر از 40 درجه سانتی گراد آغاز می شود. در همه ی دماها، تیمارهای خنک کردن تبخیری و شاهد gs بالاتری نسبت به سایه بان توری و Surround WP از خود بروز دادند. نتیجه می گیریم که، سایه بان توری و Surround WP واکنش های فتوسنتزی را به صورت کنترل شده ای کاهش می دهند. سایه بان توری، در مقایسه با تیمارهای خنک کردن تبخیری و شاهد، gs برگ را کم می کند و حساسیت A و gs برگ به دماهای بالا را افزایش می دهد.

کلمات کلیدی:
خنک کردن با تبخیر، Surround WP، میزان فتوسنتز، سایه بان توری، هدایت روزنه ای

منبع:

Environmental and Experimental Botany
Volume 59, Issue 2, March 2007, Pages 160–165

Jiregna Gindaba, , Stephanie J.E. Wand
 Department of Horticultural Science, University of Stellenbosch, Private Bag X1, Matieland 7602, South Africa

 متن انگلیسی در ادامه مطلب


Do fruit sunburn control measures affect leaf photosynthetic rate and stomatal conductance in ‘Royal Gala’ apple?

Abstract

A field study was conducted on a 5-year-old orchard of ‘Royal Gala’ apple (Malus domestica Borkh.) in Stellenbosch, South Africa, to investigate whether the measures employed to control sunburn in fruit, viz., evaporative cooling, Surround WP and 20% black shade net affect leaf photosynthetic gas exchange attributes in comparison to untreated control during the 2003/2004 season. Shade net significantly reduced midday leaf net photosynthetic rate (A) compared to evaporative cooling. Furthermore, shade net and Surround WP significantly reduced midday leaf stomatal conductance (gs) compared to evaporative cooling and control. Evaporative cooling increased light saturated photosynthetic rate by 27 and 24% compared to shade net and Surround WP, respectively.

Light compensation point and dark respiration of shaded leaves were about a third of the other treatments and about 50% less than the control leaves, respectively. Shade net down-regulated photosynthetic capacity of the leaves as evidenced by lower maximum rate of carboxylation and light saturated rate of electron transport compared to control leaves. Sunburn control treatments reduced day respiration by 60–70% compared to the control. Response of A and gs to increasing temperature showed only slight increase in both A and gs with increasing temperature from 20 to 30 °C. A declined at 35 °C in Surround WP and shade net leaves while it declined at 40 °C in evaporatively cooled and control leaves. Evaporative cooling and control had higher gs than shade net and Surround WP at all leaf temperatures. In conclusion, shade net down-regulated photosynthetic reactions and Surround WP and shade net reduced leaf gs and increased the vulnerability of leaf A and gs to high temperature compared to evaporative cooling and control.

Keywords
Evaporative cooling; Surround WP; Leaf temperature; Photosynthetic rate; Shade net; Stomatal conductance
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S009884720500167X
+