...

با همین سه تا ماژیک مسیر زندگی من رفت به یه ور دیگه

به قول یارو گفتنی منو این همه خوشبختی ...

جوری نشستم که تا امروز اینقد خوشبخت اینجوری ننشسته بودم

جوری لپام با خنده فشرده شده و جوری ته دلم شیرینی آب میشه که یادم نمیاد شده باشه

شکرت

/ 0 نظر / 3 بازدید