القصه :) عابدی در کوه لبنان بد مقیم :)

 

 کلیک میبزرگد

^___^

 

 

عابدی در کوه لبنان بُد مقیم                               در بُن غاری چون اصحاب رقیم (کهف) 

روی دل از غیر حق برتافته                                  گنج عزت را ز عزلت (گوشه گیری) یافته 

روزها میبود مشغول صیام (روزه)                         یک ته نان میرسیدش وقت شام

/ 0 نظر / 4 بازدید