سلام جناب آقای امام زمان. 8

با بوس خوشگله بیدارم میکنی و تو اون تاریکی و تنگنا یه الم هی فکرة جدیدة إلک یا آنسة می ریزی تو مخم که با جنبش نه که تشنجش بیش خسبیدن نتوان تا مسواک بزنم و دندونامو نخ بکشم و کمیلم قضا نشه

While I am still in shock that you yet even care about non6free me

This is beautiful

بانگ خروسکان و سپس اذان هم قافیه است اما من هنوز هم نماز رو نمی فهمم.

نفهمیدن من

won't change the simple truth interwoven in this sort of aesthetic moment

& I am me, having a 'who cares' moment with you

دس ایز بیودفل

آنفورگدبل

دس ایز بیودفل

/ 0 نظر / 3 بازدید