تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویان دانشگاه شیراز

بعد از ظهر چهارشنبه سیزدهم آبان ماه دانشگاه شیراز شاهد تجمع صدها نفر از دانشجویان این دانشگاه بود که انزجار خود را نسبت به طغیان مرفهین بی درد، آن هم در روز مبارزه با استکبار جهانی! اعلام می داشتند. دانشجویان یک صدا فریاد می زدند: جاسوس ها بدانند، دانشجو بیدار است. مرگ بر مزدور امریکایی. سلم لمن سالمکم، خامنه ای، حرب لمن حاربکم، خامنه ای. مرگ بر امریکا.

/ 0 نظر / 3 بازدید