فلش کارت خلاصه درس عکاسی / ارشد هنر

فرمان های رسمی ناصر الدین شاه در ابتدای برخی آلبو های مجموعه آلبوم خانه گلستان است
بیان کننده چیست؟
در سفرهای شاه، جاهایی که خودش وقت نکرده بره سر بزنه، عکاس اعزام کرده ^^

اقدام ناصر الدین شاه برای آشنایی بیشتر با فنون و روش های جدید عکاسی؟
به سفیرش در فرانسه فرخ خان امین الدوله دستور داد با خودش عکاس ماهری به ایران بیاره

عکاسی که فرخ خان امین الدوله سفیر ناصر الدین شاه در فرانسه به ایران آورد؟
کارلهیان

نتایج ورود کارلهیان به ایران؟
ورود روش کلودیون
تأسیس عکاسخانه کاخ
تدریس نظام مند عکاسی

کارلهیان چگونه بنیان گذار روش نظام مند آموزش عکاسی در ایران شد؟
آموزش به آقارضا اقبال السلطنه و سپس آموزش در دارالفنون

ورود مسیو کارلهیان همراه با فرخ خان امین الدوله و ترویج روش کلودیون در چه کتابی ثبت شده؟
مرآت البلدان اثر اعتماد السلطنه

از جمله اقدامات تشویقی ناصر الدین شاه برای عکاسا
اعطای لقب عکاسباشی به عکاسان دربار

نخستین کسی که از ناصر الدین شاه لقب عکاسباشی گرفت؟
آقارضا اقبال السلطنه

نخستین عکاس حرفه ای ایران
آقارضا اقبال السلطنه

عاقبت عکاسباشی آقارضا اقبال السلطنه
ناصرالدین شاه توسط حاجب الدوله خود او را با قهوه قجری مسموم کرد و کشت

پس از عکاسباشی، چه لقب های دیگری برای عکاسان درباری اختراع شد؟
عکاس مخصوص
عکاس سرکاری :دیییی
عکاس همایونی

پرتره ای که از فرخ خان امین الدوله سفیر ناصر الدین شاه در فرانسه موجود است اثر کیست؟
نادر، عکاس معروف فرانسوی ق 19

فرمان ناصر الدین شاه برای گسرتش دانش نظری و فنی عکاسی
انجام تألیفاتی در زمینه عکاسی

اولین کتاب عکاسی که به دستور ناصر الدین شاه تألیف شد
کتاب عکس اثر
محمدکاظم ابن احمد محلاتی

منبع خبر؟
اولین کتاب عکاسی که به دستور ناصر الدین شاه تألیف شد کتاب عکس
اثر محمدکاظم ابن احمد محلاتی است.
روزنامه دولت علیه ایران

محتوای کتاب عکس اثر محمدکاظم ابن احمد محلاتی
شیمی عکس
علم عکاسی
روشهای چاپ و ظهور

 

/ 0 نظر / 89 بازدید