....

با دندونام گوشتشو می درم
با همین دستا با زور زنونه م خفه ش می کنم
هر کس که میگه افغانی ها پاره ی جگر من نیستن
وقتی بیشترین گریه ام رو پای گلچهره کردم پای پیاده آمده بودم
یکی این سنگو از روی سینه ی من برداره
قلبم تا سرحدی زیر فشاره که
الآنه از هم بپاشه

/ 0 نظر / 4 بازدید