درویشی

الخطاط میخوام که قشنگ ادای این چاپ های سنگی رو در بیاره

$ issue

ولی باید قناعت پیشه کنم و قلم نی بتراشم

آی هَو نو آیدیا چطوری زهر سیر و نیم سیر کشیده ها رو بگیرم

پیشنهاد؟

/ 0 نظر / 4 بازدید