خانواده و اقوام در زبان اسپانیولی

به افتخار فتح امریکای لاتین اسپانیولی بیاموزیم...

خانواده و اقوام
la familia y parientes
لا فامیلیا یی پاریئِنتِس

دقت کنید که حرف h در اسپانیایی به آسانی تلفظ نمی شود و حالت همزه به خود می گیرد، علامت ñ به صورت نی خوانده می شود و j نیز خ تلفظ می گردد.
همچنین حرف o در پایان کلمه نشانه ی مذکر، a در پایان کلمه نشانه ی مونث و s در پایان کلمه نشانه ی جمع است.
ضمنا el حرف تعریف مذکر، la حرف تعریف مونث و  los حرف تعریف جمع می باشد.
 

خانواده - لا فامیلیا - la familia

والدین - لُس پاد رِس - los padres

مادر - لا ماد ره - la madre

پدر -  اِل پاد ره - el padre

فرزند (دختر) - لا ئیخا - la hija

فرزند (پسر) - اِل ئیخُ - el hijo

بچه ها - لُس ئیخُس - los hijos

پدر بزرگ - اِل اَبوئِلُ - el abuelo

مادر بزرگ - لا اِبوئِلا - la abuela

نوه (مؤنث) - لا نی ئِتا - la nieta

نوه (مذکر) - اِل نی ئِتُ - el nieto

برادر - اِل ئِرمانُ - el hermano

خواهر - لا ئِرمانا - la hermana

عمو،دایی - اِل تیُ - el tío

عمه،خاله - لا تیا - la tía

برادرزاده،خواهرزاده (مؤنث) - لا سوب رینا - la sobrina

برادرزاده،خواهرزاده (مذکر) - اِل سوب رینُ - el sobrino

پسرِ عمه،عمو،خاله،دایی - اِل پ ری مُ - el primo

دخترِ عمه،عمو،خاله،دایی - لا پ ری ما - la prima

اقوام - لُس پاریئِنتِس - los parientes

شوهر - اِل ماریدُ - el marido

زن(wife) - لا مو خِر - la mujer

همسر (مؤنث) - اِسپُ سا - esposa

همسر (مذکر) - اِسپُ سُ - esposo

پدرشوهر،پدرزن - اِل سوئِگرُ - el suegro

مادرشوهر،مادرزن - لا سوئِگرا - la suegra

داماد (شوهرِ دخترِ شخص) - اِل یه ر نُ - el yerno

عروس (زنِ پسرِ شخص) - لا نوئِرا - la nuera

برادرزن،برادرشوهر،شوهرخواهر - اِل کونیادُ - el cuñado

خواهررزن،خواهرشوهر،زن برادر - لا کونیادا - la cuñada

ناپدری - اِل پاد راس ترُ - el padrastro

نامادری - لا ماد راس ترا - la madrastra

پدرخوانده - اِل پاد رینُ - el padrino

مادرخوانده - لا ماد رینا - la madrina

فرزندخوانده (مؤنث) - لا اَئیخادا - la ahijada

فرزندخوانده (مذکر) - اِل اَئیخادُ - el ahijado

دایه،پرستار بچه - لا نُد ریزا - la nodriza

نامزد (مؤنث) - لا پرُمِتیدا - la prometida

نامزد (مذکر) - اِل پرُمِتیدُ - el prometido

عروس (نامزد) - لا نُ وی ا - la novia

داماد (نامزد) - اِل نُ ویُ - el novio

/ 0 نظر / 4 بازدید