8

من از دیوانه بازی های زلفت

من از گردن فرازی های زلفت

من از ناآشنایی های زلفت

ز پستی ها، بلندی های زلفت

ز شبها، از سیاهی های زلفت

ز تلخی پشت تلخی های زلفت

ز مهمان نانوازی های زلفت

ز این آیینه کاری های زلفت...

گره زن! ضامن عالم به جز من!

امان از... صحنه سازی های زلفت

/ 0 نظر / 3 بازدید