توهمات یک متوهم

چند صباحی هست که کمر همت بسته ام به ترجمه ی این کتاب. دو هکتار زمین اجاره کرده ام به انضمام چاه آب و حکایتم این در و آن در زدن است برای وام کشاورزی و کاخانه ی روغن کشی. شجره ی طیبه کاری شده است کارم و روزهایم آن قدر زیتونی اند که خودم کم کم دارم شک می برم آدمم یا درخت. پیوسته شعری در ذهنم زنگ می زند، درخت زیتون را می آورند، دستبند به دست، جرمش اینکه میوه هاش یکی در میان گلوله الخ.

/ 1 نظر / 4 بازدید

خانم مهندس معرکه ای خداقوت