...

امیر آقای ما، شوهر مونس خانوم، دامپزشک اسبق که مدیریت بازرگانی میکنه، رأساً مسئول مستقیم این همه خوشمزگی «کاله» است.

/ 0 نظر / 4 بازدید