...

ما کویریم...... آسمان داریم

ما غزلهای خون چکان داریم

شعر  ِ با انتها، نمی خوانیم

پشت هر در ترانه بان داریم

پ.ن:

..../..../.. 

/ 0 نظر / 5 بازدید