اسماعیل تازه

اسماعیلم شده جعبه ی آبرنگم

راست می گفت اونی که می گفت آبرنگ اعتیاد آوره

عباس بهنیا بود، خیال کنم

فردا بیا نگو نه که من باز هم به پات

می پاشم آنچه رنگ که در جعبه هام هست

 

/ 0 نظر / 4 بازدید