خدا خدا جون دلم دلم غریبه
روانم تیکه پاره اس
عقل باخت هوس برد
کم حرف گوش کردم
غلط زیادی کردم
ببین دارم خود خودم بهت میگم
چاره نمونده
ماس مالی کن
خودت میدونی
بریز تو گونی
ببخش
محض روی گل محمدیات، محمد هات

/ 0 نظر / 4 بازدید