هفت تای امروز/مکالمه عربی

 از کتاب عربی در سفر
 
حسن اشرف الکتابی
 
اگه عامیانه شو بلد بودمم میزنم

 

1
 
بالا، بالای / فَوق
 
2
 
به طرف راست / عَلی الیَمین
 
3
 
به طرف چپ / عَلی الیَسار
 
4
 
تو، درون ِ...، داخل ِ.... / فی الداخِل
 
5
 
بیرون ِ... / فی الخارِج
 
6
 
باید / یَجِب / لازِم
 
7
 
نباید / لایَجِب / مو لازِم

/ 0 نظر / 3 بازدید