به خانه بر می گردیم

وطن
بگیر منو دارم شلیک میشم سمتت

View image details -  Symbolic paper house 3d rendering

بکشین کنار من اومدم
بوووووم

دو تا کتاب برداشتم برای توی راه:
محاکمه، کافکا
حکومت صالحان، آوینی
خدا عاقبت من رو به خیر کنه

/ 2 نظر / 3 بازدید