مورچه ها

       دیروز در یک کتاب زیست شناسی قطورکه مورچه ها اطراف خود را حس نمی کنند.فقط با شاخک هایشان فرومون را که یک ماده ی شیمیایی است تشخیص می دهند و به سوی آن می روند. فرومون هم از مورچه ای که مسیر را قبلا رفته باقیاست. اگر مورچه ها را در یک مسیر دایره ای دووران دهیم باز هم به حرکت خود ادامه می دهند. حرکت آنها از درون کنترل می شود. مثل یک ماشین کوکی. برایشان مهم نیست آن سوی اسکلت خارجی شان چه خبر است. در همان مسیر قدیمی پیش می روند. مورچه ها عقل ندارند.

/ 0 نظر / 5 بازدید