فلش کارت خلاصه درس نقد / ارشد هنر

چرا در رژیم گذشته هنر پوستر نتوانست به پیشرفت فرهنگی جامعه خدمت کند؟
پوستر به نیازهای اشاعه مصرف کنندگی اقتصادی فرهنگی پاسخ می گفت

عواقب اشاعه مصرف کنندگی در پوستر قبل از انقلاب
انحراف ذوق و سلیقه مردم
نفوذ شکل و محتوای پوستر غرب

سیر تحول و تکامل انواع گوناگون پوسترسازی ایران
ظهور یکباره بدون سیر تکوینی

سیری که هنر پوستر غرب طی کرد منجر به ظهور چه اشکال گوناگون پوستر شد؟
تجاری سیاسی فرهنگی

چه پدیده ای نقش مهمی در گسترش چاپ رنگی سریع و ارزان به عهده داشت؟
ابداع لیتوگرافی/چاپ سنگی

صفحه آرایی چگونه هنری است؟
فن تعادل و توازن آثار هنری

عملکرد صفحه آرایی مشابه و معادل چیست؟
ترکیب بندی

ابعاد فضای دو بعدی
طول و عرض

ابعاد فضای تزئینی
محدود به طول و عرض

ابعاد فضای سه بعدی
عمق یا ضخامت
طول و عرض

ابعاد فضای چهار بعدی
علاوه بر ابعاد سه گانه، بُعد زمان را میرساند

فضای لایتناهی چیست؟
یک مفهوم تصویری

مفهوم تصویری فضای لایتناهی چگونه است؟
توهم فضا در آن معادل بی کرانگی در محیط طبیعی است

فضای شهودی چیست؟
کاربست غریزی و غیر ارادی عناصر بصری برای ایجاد توهم فضا

چرا می گویند سرچمه پوستر را مانند مصورسازی باید در گذشته های دور جستجو کرد؟
چون نقش برجسته های ایرانی رومی آشوری نوعی پوستر بوده اند

ویژگی های آگهی های همگانی ایران
1-نبود ارزش هنری
2-مطالب مفصل، حروف یکنواخت
3-نبود از عناصر بصری جالب

ناشر پوستر های سیاسی فرهنگی اولیه ایران
دستگاه های دولتی

بر پوسترهای سیاسی فرهنگی اولیه ایران چه جنبه ای غالب بود؟
برتری جنبه رسمی تشریفاتی بر جنبه هنری

اوج نوآوری کمال الدین بهزاد
نگاره نسخه بوستان سعدی 893 ه
و نسخه نظامی 899 ه

اثر محیط کاری بر اوج نوآوری کمال الدین بهزاد در بوستان سعدی و نسخه نظامی؟
دربار سلطان حسین بایقرا در محیطی خردمندانه

در دوره اوج نوآوری کمال الدین بهزاد چه جهان بینی های عرفانی بر هنر بهزاد اثر داشته؟
جامی و میرعلیشیر نوایی
پیوستن احتمالی او به نقشبندیه

بالانس:بیلان$

کتابهایی که 22 تصویر دارد
خمسه نظامی مکتب هرات
شاهنامه بایسنقری

نقاش 22 تصویر خمسه نظامی مکتب هرات و شاهنامه بایسنقری
روح الله میرک
کمال الدین بهزاد و شاگرداش
از جمله قاسم علی

نسخه خمسه نظامی مکتب هرات امروزه کجا نگهداری میشود؟
کتابخانه بریتانیا/لندن

نگاره مشهور جنگ شتر سواران به امضای کیست؟
بهزاد

ویژگی های نسخه کتابی که نگاره مشهور جنگ شتر سواران در آن است
846 ه با 19 تصویر
که3 تصویرش با امضای بهزاد هست

نسخه کتاب که نگاره مشهور جنگ شتر سواران در آن است کجا نگهداری میشود؟
کتابخانه ی بریتانیا

از جمله کتابهای ساخته شده در کارگاه بایسنقر میرزا
شاهنامه کوچک مصور شده برای یکی از پسران شاهرخ بنام محمد جوکی

نقاش شاهنامه کوچک مصور شده برای محمدجوکی که در کارگاه بایسنقر میرزا ساخته شده
کار گروهی چندین نقاش است

ویژگی منفی تصاویر شاهنامه محمد جوکی
فاقد طراحی محکم و مطمئن نگاره های کارگاه بایسنقری

ویژگی مثبت تصاویر شاهنامه محمد جوکی
حرکت بسوی ترکیب بندی های بارز نیمه دوم ق 9 ه

نسخه ی شاهنامه ی محمد جوکی کجا نگهداری می شده؟
بمدت 250 سال در کتابخانه امپراطوران گورکانی هند

شیوه نقاشی رضا عباسی بر چه اساسی استوار است؟
ارزش های بصری خط

طراحی های پر پیچ و خم رضا عباسی با چه عنصری تجانس بارز دارد؟
خوشنویسی نستعلیق

چه شیوه ای در آثار متأخر رضا عباسی وجود دارد؟
شیوه ی «خوشنویسانه»
به صورت یکنواخت و اغراق آمیز

سلیقه گزینش رنگهای خاص رضا عباسی؟
قهوه ای ها و ارغوانی های متنوع

آدم های مجالس نقاشی شده توسط رضا عباسی چگونه اند؟
آدمها معدود، بزرگتر از اندازه متعارف و غالبا بی ارتباط با محیطند

ارجحیت عناصر بصری در هر رضا عباسی چگونه است؟
خط بر رنگ برتری دارد

چه واقعه ای باعث تحول در سبک کتابنگاری غیر درباری شیراز شد؟
تسلط ترکمن ها بر شیراز

ویژگی های سبک تازه ای که در کتابنگاری شیراز پس از تسلط ترکمن ها ایجاد شد؟
طراحی و ترکیب بندی بی پیرایه
منظره طبیعی و معماری نسبتا ساده

ایجاد ویژگی های جدید در سبک تازه کتابنگاری غیر درباری شیراز پس از تسلط ترکمن ها بر شهر، مناسب چه کاری بود؟
برای تولید نسخه های متعدد کاملا مناسب بود

مناسب بودن سبک کتابنگاری شیراز پس از ترکمنان منجر شد این سبک را چه بنامند؟ چرا؟
سبک تجارتی شیراز
مناسب برای تولید نسخه های متعدد

ابداع کننده سبک تجارتی شیراز در کتابنگاری؟ نظریه ی چه دانشمندیه؟
نگارگری بنام فرهاد
نظریه ی رابینسن

اثر برجسته فرهاد، نگارگر و کتابنگار سبک تجارتی شیراز؟
نگاره نسخه خاوران نامه 881 ه
با همکاری شاگردانش

ویژگی های نگاره های خاوران نامه مصور شده توسط فرهاد؟
ترکیب بندی نومایه
مهارت طراحی
تخیل قوی

اوج و افول و تغییر کتابنگاری سبک تجارتی شیراز؟
تا آخر ق 9 ه بدون تغییر ماند
بعداً تدریجا تبدیل به سبک شیراز عهد صفوی شد

واپسین و پیشرفته ترین سبک نقاشی ترکمن
در تبریز
زمان یعقوب بیگ آق قویونلو

نگارگران چیره دستی که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند؟
شیخی و درویش محمد

نمونه کار شیخی و درویش محمد که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند؟
چند تصویر از نسخه نظامی

ویژگی عمومی کار نقاشانی مثل شیخی و درویش محمد که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند؟
منظره های خیال انگیز با رنگهای جاندار

ویژگی تک، برجسته و متمایز آثار نقاشانی مثل شیخی و درویش محمد
که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند؟
برتری منظره بر انسان

نقاشانی مثل شیخی و درویش محمد که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند
ویژگی صخره های نقاشی ها؟
نوک صخره های اسفنجی به شکل سر انسان و حیوان

نقاشانی مثل شیخی و درویش محمد که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند
ویژگی زمین؟
با فرشی از گل و گیاه رنگارنگ پوشانده شده

حال و هوای کارهای نقاشی نقاشانی که در خدمت یعقوب بیگ آق قویونلو در تبریز فعالیت می کردند؟
جویبار، درخت، ابر پیچان، مرغان نغمه خوان
حال و هوای بهشتی منظره

اثری که توصیف شاعرانه طبیعت در آثار نقاشان سبک ترکمن تبریز بر هنرمندان آینده گذاشت؟
این روش توسط سلطان محمد
به نگارگری عصر صفوی متقدم راه یافت

ژانر ادبی خاوران نامه؟
منظومه حماسی

سرایش خاوران نامه
830 ه
ابن حسام خوسفی به تقلید از شاهنامه فردوسی

محتوای منظومه حماسی خاوران نامه؟
سفرها و جنگهای علی ع و یارانش در سرزمین افسانه ای خاوران

تصاویر خاوران نامه در چه محلی نگهداری می شود؟
115 تصویر؛ برگهای پراکنده در ایران
40 تصویر؛ مجموعه داران و کتابخانه های غربی

 

/ 0 نظر / 143 بازدید