زمانی که در بوهم زندگی میکرد و به کسی برمیخورد که می شناخت،همیشه ازینکه از او تصویر یک مرد شجاع (حال انکه او خودش را بز دل میدانست)خوش ذوق (او خودش را کسل کننده می یافت )و نیک نفس (تنها بد جنسی هایش را به یاد می اورد) را داشتند،تعجب می کرد.

جهالت / میلان کوندرا

/ 0 نظر / 4 بازدید