هوای داغ بیعت...

چقدر چشم خسته ی تو را به روی نیزه های کوفه دیده ام
چقدر گفته ام سلام و از تو من سلام بی سخن شنیده ام

برایت ای بهای دین، گدازه، مرکز زمین
چقدر خاطر حزین به خاک و خون کشیده ام

به سان مدّ آیه ها و ردّ خونی خدا
به ریگزار تفته تا حجاز و شام و کربلا خزیده ام

هوای داغ بیعتم، ز صفحه های مقتلت
به دست گرم و زخمیِ مدد اخا رسیده ام...

/ 0 نظر / 3 بازدید