نامت به سرخی می زند...

نامت به سرخی می زند
در قلب سنگ روزگار

خون می شود از یاد تو
دشت شقایق در بهار

بر آستانت خفته صد
حلاج های سر به دار

می خواند از داغ رخت
آواز محزون سه تار

فارغ چو رودی از من و
این شعرهای خنده دار

من مثل سیبی می روم
با رود، با این چشمه سار

شعر شما می شوید از
قبر دل و جانم غبار

راز زبان وا کردن
نو شاعران تازه کار

تسبیح نامت می کند
یاقوت های هر انار

نامت به سرخی می زند
شیدا شهید ای زنده یار...

/ 0 نظر / 5 بازدید