باباجی میگه

چو انسان را نباشد فضل و احسان

چه فرق از آدمی با نقش دیوار

میگم:

نقش دیوار داریم تا نقش دیوار! اگه من مث نقاشی دیوارای کلیساهای ایتالیا باشم بی فضلی و بی احسانی نقدا واسم اوکیه نیشخند

 

/ 0 نظر / 3 بازدید