امروز خواستم برم ستاد جلیلی

با این هیبت من، جو چنان بود که هر لحظه ظن اون می رفت به ضرب تیپا سوتم کنن بیرون نیشخند

/ 0 نظر / 3 بازدید