می ترسم از این طبع

می ترسم از این طبع که گفته است برایت
شعری که چنین است، همه قافیه اش آل

غزال
امثال
اقبال
بال
چال
حال
مارال
مال
یال
گمشده و ظال (ضال؟)
لال
بنال
گال
کال
وال
وصال
مثال
امثال
شال
پامچال
خال
سال
دنبال
زال
بال
دال
مارال

/ 0 نظر / 3 بازدید