:)

مبشر اینو توی کالچرش گذاشته بود
نتونستم نیارمش تو صندوق خودم

زیرش در اومده بود که:

ideology, revolution and religion has no limit of land and countries .. but ideology and religion belongs to all

اونجا ترجمه رو نوشتم:

بسیجی عاشق کربلاست
BASIJI is in love with Kaebala
و کربلا را تو مپندار که شهری است در میان شهرها
Karbala is not considered a city among the cities
و نامی است میان نامها
& a name amongst the names
نه، کربلا حرم حق است
no, Karbala is the sanctuary of the truth
و هیچکس را جز یاران امام حسین ع
& no one but comanions of Imam HUSSAIN
راهی به سوی حقیقت نیست...
will find a way toward the Truth...

/ 0 نظر / 7 بازدید