شنبه امتحان هواشناسی دکتر ناظم السادات !!!

پیش بینی نموده ام که هوا
امشب آرام و آفتابی نیست

جبهه ی گرم بچه های بسیج
میوزد، سمت شرق خالی نیست

ای دریغا که قلب پر سودا
آسمانش همیشه آبی نیست

لحظه ای هم بنام پاک شهید
عکس تو توی هیچ قابی نیست

***
پیش بینی نموده ام امشب
آسمان دلم پر از ابر است

اشک و باران گریه می گوید
دل دیوانه سخت بی صبر است

رختخواب سپید من امشب
بیشتر شبیه یک قبر است

راحتی های روز من انگار
چشم های گرسنه ی ببر است

***
بادها میوزد ز جبهه ی شرق
شور و حال کمیل در طوفان

امشب آرام و آفتابی نیست
آسمان وجود یک انسان

می سراید بدون وقفه کسی
ببر و ابر و بسیج یا باران!!!

و گرفته است آسمان دلش
بی خود و بی پناه و بی سامان

/ 0 نظر / 3 بازدید