بعله دیگه

- آقا! جهاد دانشگاهی کجاس؟

- بعدِ این کارگاهه. یه کم جلوتر

- از این ور برم می افتم تو خیابون نشاط؟

- آره

 

پ.ن:

اسم خوشگل و مؤدبیه! «کارگاه»

از این به بعد خدا رو چه دیدی شاید به هر ساختمون نیمه سازی گفتم «کارگاه ساختمونی»

پ.ن:

میدان امام حسین = ستاد

پ.ن:

شب داشتم از کنار یه ساختمون کامل نساخته رد می شدم، کارگره سیگار می کشید و درق درق درق به آهنای دور همون ماسماسک نساخته لگد می کوبید و به یه هدف نامرئی بد و بیراه می گفت و دربند جماعت عابر هم اصلا نبود

با خودم گفتم «کارگاه ساختمونی»

/ 0 نظر / 4 بازدید