" من نه اقتدار می خوام نه می خوام مرجع باشم و نه می خوام به واسطه ی خودم وجود داشته باشم. فقط می  خوام دوست با نمک شما باقی بمونم. ایوان با نمک!"

/ 0 نظر / 3 بازدید